CENTAP

 

사이트 내 전체검색EVENT

CENTAP Event

부산테크노파크

창업카페1호점

창업카페2호점

부산창조경제혁신센터

부산정보산업진흥원

부산디자인센터

 
2017년 1월 2018년 2월 3월 2019년
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
       1 2 3
4 5 6 (음)12.21 7 8 9
2018 크라우드펀딩 연계형 기술창업지원과제 사업설명회
10
11 12 13 14 발렌타인데이 15 설연휴16 (음)1.1 설날17 설연휴
18 19
2월 운영위회의 새글
20 21 22 23 24
25 26 (음)1.11 27 28      

오늘 일정

CENTAP       |       개인정보보호정책       |       이용약관       |       Q&A       |       모임제안하기

부산 해운대구 센텀동로 45 1층 101호 (우동 1476번지)       |       E-MAIL : HJSHIN@BSQUARE.CO.KR
2016 CENTAP All Rights Reserved.