CENTAP

 

사이트 내 전체검색EVENT

CENTAP Event

부산테크노파크

창업카페1호점

창업카페2호점

부산창조경제혁신센터

부산정보산업진흥원

부산디자인센터

 
2018년 12월 2019년 1월 2월 2020년
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
   1 신정 2 3 4 5
6 (음)12.1 7 8
재생에너지 3020이행계획안 확대를 위한 농어촌 재생에너지 융합 포럼
9 10 11 12
13 14 15 16 (음)12.11 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 (음)12.21
27 28 29 30 31    

오늘 일정

CENTAP       |       개인정보보호정책       |       이용약관       |       Q&A       |       모임제안하기

부산 해운대구 센텀동로 45 1층 101호 (우동 1476번지)       |       E-MAIL : HJSHIN@BSQUARE.CO.KR
2016 CENTAP All Rights Reserved.