CENTAP

 

사이트 내 전체검색EVENT

센탑행사

부산테크노파크행사

타기관행사

CENTAP 창업경진대회 시상식 (10/05 ~ 10/05)

페이지 정보

작성자 비스퀘어 작성일16-10-05 14:49 조회4,586회 댓글3건
간략소개 2016.10.05CENTAP 1층 CENTAP 창업경진대회 시상식
기간 2016.10.05 시간 14:00 ~ 15:00
주관/주최 CENTAP , (주)비스퀘어 후원: 부산광역시 최대신청자수 0
현재신청자 (0) /
현재대기자 (0) /
신청하기 로그인을 하시면 신청하실수 있습니다.  

본문


2016.10.05
CENTAP 1층
CENTAP 창업경진대회 시상식이 진행되었습니다.
 
7d8721a036d854b5c1714368642bc31a_1486954226_31.png
7d8721a036d854b5c1714368642bc31a_1486954227_18.png
7d8721a036d854b5c1714368642bc31a_1486954228_43.png
7d8721a036d854b5c1714368642bc31a_1486954229_29.png
7d8721a036d854b5c1714368642bc31a_1486954230_37.png
7d8721a036d854b5c1714368642bc31a_1486954231_22.png
7d8721a036d854b5c1714368642bc31a_1486954232_32.png
7d8721a036d854b5c1714368642bc31a_1486954233_2.png

CENTAP       |       개인정보보호정책       |       이용약관       |       FAQ

부산 해운대구 센텀동로 45 1층 101호 (우동 1476번지)       |       E-MAIL : ydkim@bsquare.co.kr
2016 CENTAP All Rights Reserved.