CENTAP

 

사이트 내 전체검색EVENT

CENTAP Event

부산테크노파크

창업카페1호점

창업카페2호점

부산창조경제혁신센터

부산정보산업진흥원

부산디자인센터

CENTAP Flash-IR (02/13 ~ 02/13)

페이지 정보

작성자 비스퀘어 작성일17-02-13 17:03 조회1,449회 댓글0건
간략소개
기간 2017.02.13 시간 14:30 ~ 16:00
주관/주최 (주)비스퀘어 최대신청자수
현재신청자 (0) /
현재대기자 (0) /
신청하기 로그인을 하시면 신청하실수 있습니다.  

본문

 

일시 : 2017년 02월 13일 오후2시30분
장소 : CENTAP 1층
CENTAP Flash-IR

 

5f75acbd7062f1b6724669761151825e_1486972903_62.jpg
5f75acbd7062f1b6724669761151825e_1486972921_1.png
5f75acbd7062f1b6724669761151825e_1486972921_87.png
5f75acbd7062f1b6724669761151825e_1486972922_88.png
5f75acbd7062f1b6724669761151825e_1486972923_77.png
5f75acbd7062f1b6724669761151825e_1486972924_8.png
5f75acbd7062f1b6724669761151825e_1486972925_81.png
5f75acbd7062f1b6724669761151825e_1486972926_61.png
5f75acbd7062f1b6724669761151825e_1486972927_66.png
5f75acbd7062f1b6724669761151825e_1486972928_67.png 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

CENTAP       |       개인정보보호정책       |       이용약관       |       Q&A       |       모임제안하기

부산 해운대구 센텀동로 45 1층 101호 (우동 1476번지)       |       E-MAIL : HJSHIN@BSQUARE.CO.KR
2016 CENTAP All Rights Reserved.