CENTAP

 

사이트 내 전체검색EVENT

CENTAP Event

부산테크노파크

창업카페1호점

창업카페2호점

부산창조경제혁신센터

부산정보산업진흥원

부산디자인센터

청년창업 Scale - up 콘서트 (04/25 ~ 04/25)

페이지 정보

작성자 비스퀘어 작성일18-03-29 18:14 조회1,275회 댓글0건
간략소개
기간 2018.04.25 시간 15:00 ~ 17:00
주관/주최 (재)부산테크노파크 최대신청자수
현재신청자 (0) /
현재대기자 (0) /
신청하기 로그인을 하시면 신청하실수 있습니다.  

본문

일시:2018 년 04월 25일 오후3시
장소:CENTAP 1층
청년창업 Scale - up 콘서트

 

9b27b8f6e47051849ed9b01e42f3ba88_1524653117_23.JPG
9b27b8f6e47051849ed9b01e42f3ba88_1524653119_33.JPG
9b27b8f6e47051849ed9b01e42f3ba88_1524653121_99.JPG
9b27b8f6e47051849ed9b01e42f3ba88_1524653124_41.JPG
9b27b8f6e47051849ed9b01e42f3ba88_1524653126_38.JPG
9b27b8f6e47051849ed9b01e42f3ba88_1524653128_67.JPG
9b27b8f6e47051849ed9b01e42f3ba88_1524653131_27.JPG 

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

CENTAP       |       개인정보보호정책       |       이용약관       |       Q&A       |       모임제안하기

부산 해운대구 센텀동로 45 1층 101호 (우동 1476번지)       |       E-MAIL : HJSHIN@BSQUARE.CO.KR
2016 CENTAP All Rights Reserved.