CENTAP

 

사이트 내 전체검색EVENT

CENTAP Event

부산테크노파크

창업카페1호점

창업카페2호점

부산창조경제혁신센터

부산정보산업진흥원

부산디자인센터

Welcome Party (04/18 ~ 04/18)

페이지 정보

작성자 비스퀘어 작성일18-03-30 13:48 조회1,713회 댓글0건
간략소개
기간 2018.04.18 시간 17:00 ~
주관/주최 CENTAP 운영위 최대신청자수
현재신청자 (0) /
현재대기자 (0) /
신청하기 로그인을 하시면 신청하실수 있습니다.  

본문

일시: 2018 년 04월 18일(수) 오후5시
장소: CENTAP 1층
Welcome Party

 

5e158e0d038a2fd5cde428dd66215faa_1523583896_7.png

 

1453775d75c2bd4d461e969654778a38_1524046334.png
1453775d75c2bd4d461e969654778a38_1524046334_89.png
1453775d75c2bd4d461e969654778a38_1524046335_79.png
1453775d75c2bd4d461e969654778a38_1524046336_83.png
1453775d75c2bd4d461e969654778a38_1524046338_03.png
1453775d75c2bd4d461e969654778a38_1524046338_89.png
1453775d75c2bd4d461e969654778a38_1524046339_96.png 


 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

CENTAP       |       개인정보보호정책       |       이용약관       |       Q&A       |       모임제안하기

부산 해운대구 센텀동로 45 1층 101호 (우동 1476번지)       |       E-MAIL : HJSHIN@BSQUARE.CO.KR
2016 CENTAP All Rights Reserved.