CENTAP

 

사이트 내 전체검색EVENT

CENTAP Event

부산테크노파크

창업카페1호점

창업카페2호점

부산창조경제혁신센터

부산정보산업진흥원

부산디자인센터

4월 운영위 회의 (04/16 ~ 04/16)

페이지 정보

작성자 비스퀘어 작성일18-04-16 17:32 조회828회 댓글0건
간략소개
기간 2018.04.16 시간 17:00 ~ 18:00
주관/주최 CENTAP 운영위 최대신청자수
현재신청자 (0) /
현재대기자 (0) /
신청하기 로그인을 하시면 신청하실수 있습니다.  

본문

일시: 2018 년 04월 16일(월) 오후5시
장소: CENTAP 1층
4월 운영위 회의

 

2594e5693b84d0f2e978ed3301dd131e_1523867572_26.jpg
2594e5693b84d0f2e978ed3301dd131e_1523867572_45.jpg
2594e5693b84d0f2e978ed3301dd131e_1523867572_62.jpg
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

CENTAP       |       개인정보보호정책       |       이용약관       |       Q&A       |       모임제안하기

부산 해운대구 센텀동로 45 1층 101호 (우동 1476번지)       |       E-MAIL : HJSHIN@BSQUARE.CO.KR
2016 CENTAP All Rights Reserved.