CENTAP

 

사이트 내 전체검색EVENT

CENTAP Event

부산테크노파크

창업카페1호점

창업카페2호점

부산창조경제혁신센터

부산정보산업진흥원

부산디자인센터

 
2017년 3월 2018년 4월 5월 2019년
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 식목일 6 (음)2.21 7
8 9 10 11 12
부산 지역기업 성장을 위한 상장지원 업무협약식 4
13 14
15 16 (음)3.1
4월 운영위 회의 5
17
벤처교류회 4
18
Welcome Party
19 20 21
22 23 24
적격엔젤양성교육 3
25
청년창업 Scale - up 콘서트 4
단디벤처포럼 1
26 (음)3.11 27 28
29 30          

오늘 일정

CENTAP       |       개인정보보호정책       |       이용약관       |       Q&A       |       모임제안하기

부산 해운대구 센텀동로 45 1층 101호 (우동 1476번지)       |       E-MAIL : HJSHIN@BSQUARE.CO.KR
2016 CENTAP All Rights Reserved.